Licit24.hu
[ RÉSZLETES KERESÉS ] Bookmark and Share
 ELADÁS   HANGSZERBOLT
boltok, üzletek
 
 TERMÉK KERESÉS 
Felhasználói feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Az Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) tartalmazzák a Hangszeraukcio.hu Aukciós Portál használatára vonatkozó feltételeket, melynek tulajdonosa és üzemeltet?je Greencomp Bt. (Adószám: 20937803-2-08) – a továbbiakban Szolgáltató. A Felhasználó a regisztrációval szerz?dést köt a Szolgáltatóval, elfogadva az ÁFF-et. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerz?dés egyoldalú módosítására. A módosításról el?zetesen írásban tájékoztatja a Felhasználókat. Regisztráció A portál felhasználóinak biztonsága érdekében kötelez? a regisztráció, a szolgáltatások ezután válnak elérhet?vé. Bárki regisztrálhat, aki betöltötte 16. életévét, cselekv?képes személy és aki gazdálkodó szervezet képvisel?ije. A regisztráció alkalmával minden Felhasználó köteles a valós adatait megadni, melyet a Szolgáltató ellen?riz, így valótlan adatok megadása esetén a hozzáférést részlegesen, vagy teljesen korlátozhatja. A regisztrációt követ?en automatikus rendszerüzenetet kap minden Felhasználó, a regisztráció befejezéséhez. Akik 24 órán belül nem aktiválják regisztrációjukat, azok adatait a Szolgáltató el?zetes értesítés nélkül eltávolítja a rendszerb?l. Lényeges különbségek az eladói státuszban a következ?ek: Aukciót bármelyik Felhasználó regisztráció után azonnal indíthat, ellen?rzés nélkül is! Így igazolás nélkül is lehetséges az eladás, viszont azt tudni kell, hogy a többi felhasználó is látja ezt a státuszt és minden vásárlás esetén csak kézpénzes kifizetést javasolunk nekik, hisz nincs igazolt bakszámla megadva. Mindemellett minimálárat, kiemeléseket és egyéb külön költségekbe kerül? szolgáltatásokat (részletek a Díjszabás menüpontban) ezek a felhasználók nem használhatnak! Az igazolt eladó a saját bankszámlájáról átutal 200 Ft-ot, ami az azonosításhoz szükséges (Portál tulajdonosa: Greencomp Bt., Unicredit Bank Zrt.: 10918001-00000080-16300006 . Ez az összeg a Felhasználó egyenlegén jóváírásra kerül, célja az adatok ellen?rzése. Amennyiben ezekben az adatokban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles javítani, ellenkez? esetben a felel?sséget a Felhasználó vállalja. Díjak és számlázás Ingyenes szolgáltatások: regisztráció, ajánlatkérés, levelezés, licitálás, vásárlás, eladás, értesít? e-mailek. Díjköteles szolgáltatások: a Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa m?ködtetett online aukciós portál egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. A díjköteles szolgáltatások az aktuális díjtáblázatában tekinthet?k meg. Az ott feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult az aktuális díjtételein módosítani, a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét b?víteni, melyr?l a Felhasználókat köteles tájékoztatni, legalább 15 nappal a módosítás hatályba lépése el?tt. A tranzakció zárása után a felek értékelést készíthetnek egymásról, 1-5-ig értékelve, attól függ?en mennyire voltak megelégedve partnerükkel. Sikertelen az aukció, ha valamelyik fél nem tesz eleget kötelezettségeinek: nem veszi fel a kapcsolatot (várakozási id? maximum 10 nap), vev?ként nem fizet, vagy eladóként nem adja át a megnyert terméket. Ilyen esetben a Kapcsolat menüpont alatt írásban köteles bejelentést tenni a károsult fél. A Szolgáltató az esetet megvizsgálja a részletes leírás, levelezések és egyéb bizonyító dokumentumok alapján. A Szolgáltató, ha megalapozottnak ítéli a bejelentést, jogosult a kötelezettségeit nem teljesít? Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni mindaddig, amíg az elmaradásait nem pótolja. Ha 30 nap elteltével sem tesz eleget kötelezettségeinek, teljesen kizárja a Szolgáltató a portálról. Ebben az esetben, ha az eladó volt a károsult fél, az eladás utáni sikerdíjat nem kell megfizetnie. A rendszer folyamatos nyilvántartást vezet a díjköteles szolgáltatások igénybevételér?l, a jóváírásokról (eladói igazolás, ajánlásért jóváírt összegek), melyet minden Felhasználó megtekinthet és ellen?rizhet a saját fiókjában a Fiók menüpont alatt: Fiók naplójában. Amennyiben a Felhasználó tartozása eléri a 2000 Forintot, err?l rendszerüzenetben értesítést kap és az összesített számláját postán elküldi a Szolgáltató a részére. A kiállított számlák fizetési határideje minden esetben 10 nap. A befizetés teljesítésének a napja a Szolgáltató számláján történ? jóváírás napja lesz. A számla rendezése történhet átutalással, a virtuális számla használatával online, vagy készpénz befizetéssel a Szolgáltató bankszámlájára. A Szolgáltató sárga postai csekket nem küld! A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó a számlán jelzett fizetési határid?n belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehet?ség! Ha a Felhasználó a számla határidejéig nem rendezi tartozását, fizetési felszólítást kap összesen 2 alkalommal. Ha ezután sem rendezi számláját, hozzáférését a portálhoz a Szolgáltató korlátozza, a behajtás jogát pedig a Szolgáltató követelésbehajtónak adja át. A felek közötti esetleges jogvita esetén, hatáskört?l függ?en kikötik a Gy?rt Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen ÁFF-re és a Szolgáltató által m?ködtetett online aukciós portálra a magyar jog az irányadó. Felhasználó kötelezettségei Amennyiben a Felhasználó licitál, azzal a Polgári Törvénykönyv 211.§-a értelmében kötelezettséget vállal, hogy a megnyert terméket az általa ajánlott áron megvásárolja. Az aukció végéig kötve van, mert minden licit szerz?déskötésnek min?sül, annak törlésére pedig nincs lehet?ség! Az aukció lezárását követ?en maximum 10 nap áll rendelkezésre, hogy a felek a kapcsolatot egymással felvegyék. Ezután mindkét fél köteles teljesíteni, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a leütési áron a vev?nek átadni, a vev? pedig köteles a terméket/szolgáltatást ezen az áron átvenni/igénybe venni. Az Eladó az aukció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukció esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és feltételekkel, az aukció leütési árán adja át a nyertesnek, mivel a portálon tett ajánlatai szerz?déskötési nyilatkozatnak min?sülnek, vagyis az ett?l való elállás nem lehetséges. A terméklapon feltüntetett árak bruttó árak. A Felhasználó nem licitálhat a saját maga által indított árverésen, megbízottja segítségével sem. Bizonyítható önlicit esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználót felfüggeszteni, vagy kizárni a portálról. Tilos olyan aukció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. nagykereskedelmi mennyiség eladása 1 termék meghirdetésével) vagy a terméklapon a vételárat terhel?, egyéb, el nem várható költség kerül feltüntetésre (indokolatlanul magas postaköltség). Terméket csak a rá legjellemz?bb kategóriájában lehet elindítani. Az aukció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó keres?szavak (a nagyobb számú megjelenítés érdekében) beírása sem megengedett, ezeket a Szolgáltató eltávolítja. Kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre. Tilos az alábbi dolgok értékesítése: • veszélyes vegyi anyag • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag • alkohol • lopott, vagy egyéb módon b?ncselekményb?l származó termék • hamis vagy hamisított termék • olyan termék, mely bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait • emberi szerv, szövet • engedélyköteles fegyver, l?szer, robbanószer, pirotechnikai anyagok és alkatrészeik, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes, fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközök is • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelm?en beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gy?jtési céllal kerül meghirdetésre; • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénz-helyettesít? fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelm?en beazonosítható termék, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gy?jtési céllal kerül meghirdetésre; • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesít? címke- vagy matrica • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gy?löletkeltésre, fajüldözésre, idegengy?löletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvert?l különválasztott regisztrációs szám • TV vagy rádió el?fizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer, vagy annak használatához köt?d? segítség felajánlása • pornográf termék, szexuális szolgáltatás. Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. Tilos továbbá direkt kapcsolat felvételi (email címet, telefonszámot, elérhet?séget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználó kizárására, tranzakció, vagy információ törlésére amennyiben az értelmezése szerint ellenkezik a fent leírtakkal. A Szolgáltató felel?ssége, mint közvetít? szolgáltató A szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint a Szolgáltató Közvetít? Szolgáltatóként m?ködteti: 7. § (2) A közvetít? szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetít? szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefügg? szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhet?vé tett információért - a 8-11.§-okban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel. (3) A közvetít? szolgáltató nem köteles ellen?rizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhet?vé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. (4) A 13.§ (1) bekezdése szerinti jogsértés esetében a 2.§ lb)-ld) pontjaiban meghatározott közvetít? szolgáltató - a (2) bekezdésben említetteken túlmen?en - akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefügg? szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhet?vé tett jogszabályba ütköz? tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja a 13.§ szerinti eljárást. (5) A közvetít? szolgáltatónak a (2) bekezdés alapján történ? mentesülése nem zárja ki azt, hogy az a személy, akit a jogellenes tartalmú információ révén sérelem ért, a jogsértésb?l fakadó igényei közül a jogsértés megel?zésére vagy abbahagyására irányuló követeléseit a jogsért? fél mellett a közvetít? szolgáltatóval szemben is bíróság útján érvényesítse. (6) A közvetít? szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben a 7-11.§ vagy a 13.§ szerint járt el. 8. § (1) A 2.§ lc) pontjában meghatározott közvetít? szolgáltató akkor nem felel a továbbított információért, ha a) nem a szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását; b) nem a szolgáltató választja meg a továbbítás címzettjét, és c) a továbbított információt nem a szolgáltató választja ki, illetve azt nem változtatja meg. (2) Az információtovábbítás és a hozzáférés (1) bekezdés szerinti lehet?vé tétele magában foglalja a továbbított információ közbens? és átmeneti jelleg? automatikus tárolását is, amennyiben ez kizárólag az információtovábbítás lebonyolítására szolgál és az információt nem tárolják hosszabb ideig, mint az a továbbításhoz szükséges. 9. § A 2.§ lb) pontjában meghatározott közvetít? szolgáltató akkor nem felel az információ közbens? és átmeneti jelleg? automatikus tárolásával okozott kárért, ha a) a szolgáltató nem változtatja meg az információt; b) a tárolt információhoz való hozzáférés megfelel az információ hozzáférésével kapcsolatban támasztott feltételeknek; c) a közbens? tárolóban az információ frissítése megfelel a széleskör?en elismert és alkalmazott információfrissítési gyakorlatnak; d) a közbens? tárolás nem zavarja meg az információ felhasználásával kapcsolatos adatok kinyerésére szolgáló, széleskör?en elismert és alkalmazott technológia jogszer? használatát; és e) a szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az általa tárolt információt vagy nem biztosítja az ahhoz való hozzáférést, amint tudomást szerzett arról, hogy az információt az adatátvitel eredeti kiindulási pontján a hálózatról eltávolították, vagy az ahhoz való hozzáférés biztosítását megszüntették, illetve, hogy a bíróság vagy más hatóság az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását elrendelte. 10. § A 2.§ lc) pontjában meghatározott közvetít? szolgáltató akkor nem felel az igénybe vev? által biztosított információért, ha a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti; b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja. 11. § A 2.§ ld) pontjában meghatározott közvetít? szolgáltató akkor nem felel az információ 2. § ld) pontja szerinti hozzáférhet?vé tételével okozott kárért, ha a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti; b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az elérési információ eltávolításáról vagy a hozzáférés megtiltásáról. 12. § A 10-11.§-ok rendelkezései alapján a szolgáltató nem mentesül a felel?sség alól, ha az igénybe vev? a szolgáltató megbízásából vagy utasításai alapján cselekszik. Értékelések A Felhasználó értékelheti a lezajlott tranzakciókat. Törekednie kell a valóság pontos leírására, mert az értékelések nyilvánosak. Kizárólag a Szolgáltató módosíthatja azokat, megalapozott indok és egyértelm? tényállás esetén. Ha a Felhasználó mások jó hírét megalapozatlanul sért? értékelést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntet?jogi felel?sséggel tartozik. A Szolgáltató semminem? felel?sséget nem vállal az értékelések tartalmáért. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogát bármely felhasználó kizárására, bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Szolgáltató értelmezése szerint ellenkezik az aukciós portál megfelel? használatával és szabályzatával, rágalmazásnak, jogellenesnek, sért?nek vagy erkölcstelennek min?sül.
Copyright © 2017 Hangszer Aukció. Minden jog fenntartva.
Az oldal használatával együtt elfogadod a Hangszer aukció FELHASZNÁLÓK FELTÉTELEIT és ADATVÉDELEMI TÖRVÉNYEIT